Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

Ras Al Khaimah